Informacje o Rynek rekonstrukcji

Regulamin
Ogólne warunki korzystania z targowiska Reenactment

Ostatnia aktualizacja: 18.03.2023

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania z serwisu przed rozpoczęciem korzystania z Naszego Serwisu.

1 - Interpretacja i definicje

1.1 - Interpretacja
Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.1.2 - Definicje
Dla celów niniejszych Warunków Świadczenia Usług:

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszego Serwisu lub jego części.

Podmiot powiązany oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub jest pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie "kontrola" oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych organów zarządzających.

Aplikacja oznacza program dostarczony przez Spółkę lub Operatora pobrany przez Użytkownika na dowolnym urządzeniu elektronicznym o nazwie REENACTMENTMARKETPLACE.COM.

Kupujący oznacza użytkowników Serwisu, którzy składają Zamówienia na Towary.

Kraj oznacza Niemcy.

Firma (zwana w niniejszej Umowie "Firmą", "My", "Nas" lub "Naszą") odnosi się do REENACTMENTMARKETPLACE.COM, Historymerchant - Zilker, soletrader.

Treść oznacza zawartość taką jak tekst, obrazy lub inne informacje, które mogą być zamieszczone, załadowane, połączone lub w inny sposób udostępnione przez Użytkownika, niezależnie od formy tej zawartości.

Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Serwisu, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Informacje zwrotne oznaczają informacje zwrotne, innowacje lub sugestie przesyłane przez Użytkownika dotyczące atrybutów, wydajności lub funkcji naszego Serwisu.

Towar oznacza przedmioty lub usługi oferowane na sprzedaż, wynajem, aukcję, kontakt lub inne sposoby handlu w Serwisie.

Operator (zwany w niniejszej Umowie "Operatorem", "My", "Nas" lub "Nasz") oznacza REENACTMENTMARKETPLACE-Zilker.

Zamówienie oznacza prośbę Użytkownika o zakup lub wymianę w jakikolwiek sposób Towarów w Aplikacji lub Serwisie.

Sprzedawca odnosi się do użytkowników Serwisu, którzy wystawiają Towary i udostępniają je do handlu w dowolny sposób.

Serwis odnosi się do Aplikacji lub Strony Internetowej lub obu tych elementów.

Warunki Korzystania z Usługi (zwane również "Warunkami") oznaczają niniejsze Warunki Korzystania z Usługi, które stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Firmą lub Operatorem dotyczącej korzystania z Usługi. Niniejsze Warunki korzystania z usługi zostały wygenerowane przez TermsFeed i dopracowane przez Sharetribe.

Usługa mediów społecznościowych osób trzecich oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez osoby trzecie, które mogą być wyświetlane, włączane lub udostępniane przez Usługę.

Strona internetowa oznacza REENACTMENTMARKETPLACE, dostępny pod adresem www.reenactmentmarketplace.com.

Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp lub korzystającą z Usługi, lub firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.2 - Kontakt z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków Świadczenia Usług, możesz się z nami skontaktować:

Za pośrednictwem poczty elektronicznej: service@reenactmentmarketplace.com

Odwiedzając tę stronę w naszej witrynie internetowej: www.reenactmentmarketplace.com.3 - Potwierdzenie
 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i stanowi umowę pomiędzy Użytkownikiem a Firmą lub Operatorem. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu.

 Warunkiem dostępu i korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie i przestrzeganie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Serwisu lub z niego korzystają.

 Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków Korzystania z Serwisu. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków Korzystania z Usług, nie może uzyskać dostępu do Usługi.

 Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni zgodnie z prawem obowiązującym w jego kraju lub w Kraju, w zależności od tego, który z nich jest wyższy. Spółka lub Operator nie zezwala na korzystanie z Usługi osobom poniżej tego wieku.

 Warunkiem dostępu i korzystania z Usługi jest również akceptacja i przestrzeganie przez Użytkownika Polityki Prywatności Firmy lub Operatora. Nasza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji lub Serwisu oraz informuje Użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, jak chroni go prawo. Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.4 - Prawo właściwe
 Prawo kraju, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych, reguluje niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi przez użytkownika. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Strony może również podlegać innym przepisom prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego.4.1 - Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)
 Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Unii Europejskiej, będzie korzystał z wszelkich obowiązkowych przepisów prawa kraju, w którym mieszka.4.2 - Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych, lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj "wspierający terroryzm", oraz (ii) nie znajduje się na żadnej liście rządu Stanów Zjednoczonych stron zakazanych lub ograniczonych.4.3 - Rozdzielność
 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby osiągnąć cele tego postanowienia w największym możliwym stopniu zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.4.4 - Zrzeczenie się
 Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub niewymaganie wykonania obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków nie wpływa na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub zażądania takiego wykonania w dowolnym czasie po tym fakcie, a także zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się późniejszego naruszenia.

5 - Konta użytkowników

5.1 - Tworzenie konta
 Zakładając konto w Serwisie, użytkownik musi podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niezastosowanie się do tego wymogu stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta użytkownika w naszym serwisie.

 Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy należącej do innej osoby lub podmiotu lub takiej, która nie jest legalnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, które są przedmiotem praw innej osoby lub podmiotu niż użytkownik bez odpowiedniego upoważnienia, ani nazwy, która jest w inny sposób obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.5.2 - Informacje o koncie
 Użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych informacji dotyczących jego Konta, w tym, bez ograniczeń, imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i adresu.

 Może być konieczne dostarczenie dokumentów w celu weryfikacji tożsamości.

 Przed lub w trakcie wysyłania Towarów, możesz zostać poproszony o dostarczenie, bez ograniczeń, danych Twojego konta bankowego oraz Twoich dokumentów tożsamości.

 Przed lub w trakcie składania Zamówienia, Użytkownik może zostać poproszony o podanie m.in. numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, adresu do faktury oraz danych do wysyłki.5.3 - Przegląd konta
 O ile nie jest to część funkcji Usługi, nie przeprowadzamy sprawdzania kont ani nie popieramy żadnych użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za wiarygodność, dokładność i kompletność informacji dostarczanych przez użytkowników.5.4 - Hasło do konta
 Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła używanego do uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania i czynności podejmowane na podstawie hasła, niezależnie od tego, czy hasło jest używane w naszej Usłudze, czy w usłudze mediów społecznościowych innej firmy.

 Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Użytkownik musi powiadomić nas natychmiast po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu konta.5.5 - Rozwiązanie konta
 Możemy natychmiast zlikwidować lub zawiesić Konto Użytkownika, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Po rozwiązaniu Konta, prawo Użytkownika do korzystania z Usługi zostanie natychmiastowo utracone.

 Jeśli Użytkownik chce zamknąć swoje Konto, może po prostu zaprzestać korzystania z Usługi lub usunąć swoje Konto z Usługi, lub skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy.

6 - Treść

6.1 - Prawo Użytkownika do zamieszczania Treści
 Nasza Usługa umożliwia Użytkownikowi zamieszczanie Treści. Użytkownik jest odpowiedzialny za treści zamieszczane w Serwisie, w tym za ich legalność, wiarygodność i stosowność.

 Publikując Treść w Serwisie, użytkownik udziela nam prawa i licencji na wykorzystywanie, modyfikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie takiej Treści w Serwisie i za jego pośrednictwem. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do Treści przesyłanych, publikowanych lub wyświetlanych w Serwisie lub za jego pośrednictwem i jest odpowiedzialny za ochronę tych praw. Użytkownik zgadza się, że ta licencja obejmuje prawo do udostępnienia przez nas Treści Użytkownika innym użytkownikom Usługi, którzy również mogą korzystać z Treści Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami.

 Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Treść jest Twoja (jesteś jej właścicielem) lub masz prawo do jej wykorzystania i udzielenia nam praw i licencji zgodnie z niniejszymi Warunkami, oraz (ii) zamieszczenie Twojej Treści w Serwisie lub za jego pośrednictwem nie narusza praw do prywatności, praw do reklamy, praw autorskich, praw umownych ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby.6.2 - Ograniczenia dotyczące treści
 Spółka lub Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników Serwisu. Użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treść oraz za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach jego konta, niezależnie od tego, czy zostały one wykonane przez niego, czy przez osoby trzecie korzystające z jego konta.

 Użytkownik nie może przesyłać żadnych Treści, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, denerwujące, mające na celu zniesławienie, grożenie, zniesławienie, obsceniczne lub w inny sposób niestosowne. Przykłady takich niestosownych Treści obejmują, ale nie ograniczają się do następujących:

Bezprawne lub promujące bezprawną działalność.

Treści zniesławiające, dyskryminujące lub podłe, w tym odniesienia lub komentarze dotyczące religii, rasy, orientacji seksualnej, płci, pochodzenia narodowego/etnicznego lub innych grup docelowych.

Spamu, automatycznego lub generowanego losowo, stanowiącego nieautoryzowaną lub niezamówioną reklamę, łańcuszków, wszelkich innych form nieautoryzowanego nagabywania, a także wszelkich form loterii lub hazardu.

Zawierające lub instalujące wirusy, robaki, złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub inne treści zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, uszkadzania lub ograniczania działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego lub do uszkadzania lub uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub innych informacji osób trzecich.

Naruszanie praw własności jakiejkolwiek strony, w tym patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich, praw do wizerunku lub innych praw.

Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym pod Firmę, Operatora, jego pracowników lub przedstawicieli.

naruszanie prywatności osób trzecich.

Fałszywe informacje i funkcje.

 Firma lub Operator zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do określenia według własnego uznania, czy dana treść jest odpowiednia i zgodna z niniejszym Regulaminem, odmowy lub usunięcia tej treści. Firma lub Operator zastrzega sobie również prawo do dokonywania formatowania i edycji oraz zmiany sposobu wyświetlania jakiejkolwiek Treści. Firma lub Operator może również ograniczyć lub odebrać możliwość korzystania z Usługi, jeśli Użytkownik zamieści taką budzącą zastrzeżenia Treść. Ponieważ Firma lub Operator nie mogą kontrolować wszystkich treści zamieszczanych przez użytkowników i/lub osoby trzecie w Serwisie, Użytkownik zgadza się korzystać z Serwisu na własne ryzyko. Użytkownik rozumie, że korzystając z serwisu może być narażony na kontakt z treściami, które może uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite, niepoprawne lub budzące zastrzeżenia i zgadza się, że w żadnym wypadku Firma ani Operator nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, w tym za błędy lub pominięcia w jakichkolwiek treściach, ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści.6.3 - Kopie zapasowe zawartości
 Mimo że regularnie wykonywane są kopie zapasowe Treści, Firma lub Operator nie gwarantuje, że nie dojdzie do utraty lub uszkodzenia danych.

 Uszkodzone lub nieważne punkty kopii zapasowych mogą być spowodowane, bez ograniczeń, zawartością, która została uszkodzona przed wykonaniem kopii zapasowej lub która zmieniła się w czasie wykonywania kopii zapasowej.

 Firma lub Operator zapewni wsparcie i spróbuje rozwiązać wszelkie znane lub odkryte problemy, które mogą mieć wpływ na tworzenie kopii zapasowych Zawartości. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Firma lub Operator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z integralnością Zawartości lub brakiem możliwości przywrócenia jej do stanu używalności.

 Użytkownik zobowiązuje się do zachowania kompletnej i dokładnej kopii Treści w miejscu niezależnym od Serwisu.6.4 - Własność intelektualna innych osób i naruszenie praw autorskich
Szanujemy własność intelektualną i prawa autorskie innych osób. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej (w tym kosztów i honorariów adwokackich) za wprowadzenie w błąd, że jakakolwiek Treść narusza jego prawa autorskie. Naszą polityką jest reagowanie na wszelkie roszczenia, że Treść zamieszczona w Serwisie narusza prawa autorskie lub inne naruszenia własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby.

Jesteśmy gotowi przestrzegać lokalnych przepisów w tej sprawie (Digital Millennium Copyright Act (DMCA), EU Copyright Directive, ...).

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważnionym w imieniu jednego z nich i uważasz, że praca objęta prawami autorskimi została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, które ma miejsce za pośrednictwem Usługi, musisz złożyć zawiadomienie na piśmie do wiadomości naszego agenta ds. praw autorskich za pośrednictwem poczty elektronicznej (patrz 3 - Kontakt) i zawrzeć w zawiadomieniu następujące informacje związane z domniemanym naruszeniem:

Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela interesów związanych z prawami autorskimi.

Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone, w tym adres URL (tj. adres strony internetowej) miejsca, w którym istnieje dzieło chronione prawem autorskim lub jego kopia.

Identyfikacja adresu URL lub innego konkretnego miejsca w Serwisie, w którym znajduje się materiał, który Twoim zdaniem jest naruszony.

Twój adres, numer telefonu i adres e-mail.

Oświadczenie Użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, że sporne wykorzystanie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.

Oświadczenie Użytkownika, złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w powiadomieniu są dokładne i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Po otrzymaniu powiadomienia Firma lub Operator podejmie działania, które według własnego uznania uzna za stosowne, w tym usunie zakwestionowane treści z Serwisu.

7 - Zamówienia Towarów
Składając Zamówienie na Towary za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik gwarantuje, że jest prawnie zdolny do zawierania wiążących umów.7.1 - Pozycja Serwisu w Zamówieniach
Naszą rolą jest ułatwienie kontaktu między Użytkownikiem a Sprzedawcami, przy użyciu Serwisu. Jesteśmy zatem stroną trzecią w Zamówieniach, co ogranicza naszą odpowiedzialność w ewentualnych sporach pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającymi.Nie jesteśmy stroną żadnej umowy zawartej przez Użytkownika ze Sprzedającymi. Wszelkie umowy zawierane przez Użytkownika ze Sprzedającymi nie stanowią części jakiejkolwiek umowy, którą mamy z Użytkownikiem.7.2 - Twoje informacje jako Kupującego
Jeśli Użytkownik chce złożyć zamówienie na Towary dostępne w Serwisie, może zostać poproszony o dostarczenie pewnych informacji związanych z zamówieniem, w tym, bez ograniczeń, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej, data ważności karty kredytowej, adres rozliczeniowy i informacje o wysyłce.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) masz prawo do korzystania z jakiejkolwiek karty (kart) kredytowej lub debetowej lub innej metody (metod) płatności w związku z jakimkolwiek Zamówieniem; oraz że (ii) informacje, które nam dostarczasz są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Podając takie informacje, Użytkownik przyznaje nam prawo do przekazania tych informacji stronom trzecim przetwarzającym płatności w celu ułatwienia realizacji Zamówienia.7.3 - Dostępność, błędy i nieścisłości
My i Sprzedawcy stale aktualizujemy naszą ofertę Towarów w Serwisie. Towary dostępne w Usłudze mogą być źle wycenione, opisane niedokładnie lub niedostępne, a Sprzedawcy i my możemy doświadczyć opóźnień w aktualizacji informacji dotyczących Towarów w Usłudze i w naszych reklamach na innych stronach internetowych.

My i Sprzedawcy nie możemy i nie gwarantujemy dokładności lub kompletności wszelkich informacji, w tym cen, obrazów produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.7.4 - Polityka cenowa
Firma lub Operator i Sprzedawca zastrzegają sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie przed przyjęciem Zamówienia.

Podane ceny mogą zostać zmienione przez Firmę lub Operatora po przyjęciu Zamówienia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń mających wpływ na dostawę, spowodowanych działaniami rządu, zmianą opłat celnych, zwiększonymi opłatami za wysyłkę, wyższymi kosztami wymiany walut i wszelkimi innymi sprawami pozostającymi poza kontrolą Firmy lub Operatora lub Sprzedawcy. W takim przypadku Użytkownik będzie miał prawo do anulowania swojego Zamówienia.

7.5 - Płatności
Płatności można dokonać za pomocą różnych metod płatności, które mamy dostępne. Polegamy na bramkach płatniczych, które mają swoje własne warunki świadczenia usług i własne ograniczenia.

Karty płatnicze (karty kredytowe lub debetowe) podlegają sprawdzeniu poprawności i autoryzacji przez wystawcę Państwa karty. Jeśli nie otrzymamy wymaganej autoryzacji, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie Zamówienia.7.6 - Opłaty za usługi
Możemy pobierać od Klienta pewne opłaty (oraz stosowne podatki) za prawo do korzystania z Usługi. Więcej informacji o tym, kiedy opłaty za usługi mają zastosowanie i jak są obliczane, jest wyświetlane podczas składania Zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany opłat za usługi w dowolnym czasie.7.7 - Modyfikacja Zamówienia
Ty i Sprzedający jesteście odpowiedzialni za wszelkie modyfikacje Zamówienia, które zgadzacie się wprowadzić za pośrednictwem Usługi i zgadzacie się zapłacić wszelkie dodatkowe kwoty, opłaty lub podatki związane z modyfikacją Zamówienia.7.8 - Anulowanie Zamówienia

7.8.1 - Nasze prawo do anulowania zamówienia
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania Zamówienia w dowolnym momencie z pewnych powodów, w tym, ale nie tylko:

Dostępność towarów.

Błędy w opisie lub cenach Towarów

Błędy w Państwa Zamówieniu

Błędy popełnione przez Sprzedawcę

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania Zamówienia w przypadku podejrzenia oszustwa lub nieautoryzowanej lub nielegalnej transakcji lub handlu.7.8.2 - Anulowanie Zamówienia przez Kupujących
Jeśli jako Kupujący anulujesz Zamówienie, kwota, którą zapłaciłeś (w tym opłaty za usługę) nie jest zwracana.

Jeśli coś poza kontrolą Użytkownika wymaga anulowania Zamówienia lub jeśli Użytkownik uważa, że jego Zamówienie powinno zostać zwrócone, powinien skontaktować się z nami.7.8.3 - Anulowanie zamówienia przez Sprzedających
Jeśli jako Sprzedawca anulujesz Zamówienie, kwota zapłacona przez Kupującego (w tym opłaty za Usługę) zostanie zwrócona Kupującemu i nie zostanie przekazana Sprzedawcy.

Jeśli coś poza kontrolą wymaga anulowania Zamówienia lub jeśli uważasz, że Zamówienie powinno zostać zwrócone, skontaktuj się z nami.7.9 - Spór o zamówienie
Jeśli Kupujący lub Sprzedawca kwestionuje Zamówienie, należy powiadomić Spółkę lub Operatora. Spór zostanie rozstrzygnięty według naszego uznania.

8 - Zrzeczenie się gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

8.1 - Ograniczenie odpowiedzialności
Niezależnie od wszelkich szkód, które Użytkownik może ponieść, całkowita odpowiedzialność Spółki lub Operatora i każdego z jego dostawców na mocy jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków i wyłączny środek prawny przysługujący Użytkownikowi w związku z powyższym jest ograniczony do kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub 100 USD (lub jej równowartości w lokalnej walucie Serwisu), jeśli Użytkownik nie dokonał żadnego zakupu za pośrednictwem Serwisu.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Spółka ani Operator lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe (w tym, ale nie wyłącznie, za szkody z tytułu utraty zysków, utraty danych lub innych informacji, za przerwanie działalności, za obrażenia ciała, utratę prywatności wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania osób trzecich i/lub sprzętu osób trzecich używanego z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub Operator lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego zasadniczego celu.

Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych jurysdykcjach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym stopniu dozwolonym przez prawo.8.2 - Wyłączenie odpowiedzialności "AS IS" i "AS AVAILABLE".
Usługa jest dostarczana Użytkownikowi "W STANIE, W JAKIM JEST" i "W STANIE DOSTĘPNYM" oraz z wszelkimi wadami i usterkami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Spółka lub Operator, w imieniu własnym i swoich spółek zależnych oraz swoich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszalności, a także gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, działania, stosowania lub praktyki handlowej. Nie ograniczając powyższego, Firma lub Operator nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni wymagania Użytkownika, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełni standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą być lub będą naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Firma, ani Operator, ani żaden z dostawców firmy nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi, lub informacji, treści i materiałów lub produktów w niej zawartych; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności wszelkich informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treść lub wiadomości e-mail wysyłane od lub w imieniu Firmy lub Operatora są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych komponentów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych rodzajów gwarancji lub ograniczenie obowiązujących ustawowych praw konsumenta, dlatego niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w przypadku Użytkownika. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszym punkcie będą stosowane w największym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.8.3 - Linki do innych stron internetowych
Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Firmę lub Operatora.

Firma lub Operator nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma lub Operator nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zalecamy zapoznanie się z warunkami świadczenia usług i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych stron internetowych lub usług osób trzecich.8.4 - Tłumaczenie Interpretacja
Niniejszy Regulamin mógł zostać przetłumaczony, jeśli udostępniliśmy go Użytkownikowi w naszym Serwisie. Użytkownik zgadza się, że w przypadku sporu decydujące znaczenie ma oryginalny tekst w języku angielskim.

9 - Rozwiązywanie sporów dotyczących Usługi
Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek obawy lub spory dotyczące Usługi, zgadza się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się ze Spółką lub Operatorem.

10 - Własność intelektualna Usługi
Serwis i jego oryginalne treści (z wyłączeniem treści dostarczonych przez Użytkownika lub innych użytkowników), cechy i funkcje są i pozostaną wyłączną własnością Spółki lub Operatora i ich licencjodawców.

Usługa jest chroniona prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi prawami obowiązującymi w kraju i za granicą.

Nasze znaki towarowe i szata handlowa nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki lub Operatora.

11 - Informacje zwrotne od użytkownika dla nas
Użytkownik ceduje na Firmę lub Operatora wszelkie prawa, tytuły i udziały w informacjach zwrotnych dostarczonych przez niego. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu taka cesja jest nieskuteczna, użytkownik zgadza się udzielić Spółce lub Operatorowi niewyłącznego, bezterminowego, nieodwołalnego, wolnego od opłat licencyjnych, ogólnoświatowego prawa i licencji na używanie, reprodukcję, ujawnianie, udzielanie sublicencji, dystrybucję, modyfikację i wykorzystanie takich Informacji zwrotnych bez ograniczeń.

12 - Zmiany w niniejszych Warunkach Korzystania z Usług
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej usługi po wejściu w życie tych zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania z Aplikacji lub Witryny i Usługi.